Уведомление о проведении очередного общего собрания акционеров частного акционерного общества «Страховая компания «БРОКБИЗНЕС»

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

 Наглядова рада Товариства повідомляє, що 22 квітня 2016 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2016 року (станом на 24.00).

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Про обрання голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства) за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
 7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
 8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
 9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 10. Про внесення змін до статуту Товариства.
 11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
 12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
 13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства.
 14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2015 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній

(2014р.)

Звітний

(2015р.)

Усього активів 237313 239513
Нематеріальні активи 872 742
Основні засоби 28415 26477
Інвестиційна нерухомість 1339 1339
Довгострокові фінансові інвестиції 85839 75586
Відстрочені податкові активи 4835 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 6157 6458
Запаси 325 179
Сумарна дебіторська заборгованість 17005 30830
Поточні фінансові інвестиції 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 88835 94799
Частка перестраховика у страхових резервах 3691 3103
Статутний капітал 51400 51400
Нерозподілений прибуток (збиток) 91878 84783
Власний капітал 157890 152403
Довгострокові зобов’язання 49367 56399
Поточні зобов’язання 30056 30711
Чистий прибуток (збиток) 67400 556
Середньорічна кількість акцій (шт.) 367144 367144
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) 159 158

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться – 22 квітня 2016 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства – 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420), у робочі дні, в робочий час  – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за надання документів на ознайомлення акціонерам –  Заступник Голови Правління з правових питань Товариства Окара Іван Валерійович.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

Наглядова рада

Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»  

 

 

Страховая компания Брокбизнес