Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 20.04.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 20 квітня 2017 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2017 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Окара Іван Валерійович;
Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бирко Ольгу Сергіївну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
1. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2016 рік не здійснювати.

2. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
Проект рішення: Не визначати розмір дивідендів та порядок їхньої виплати, у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рішення по питанню 7 порядку денного про не здійснення виплати дивідендів за 2016 рік.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

10. Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Арбузіну Вікторію Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Загальні збори в новій редакції.

12.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.

13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Правління) в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.

15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції.

16. Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній(2015р.) Звітний(2016р.)
Усього активів 239513 251184
Нематеріальні активи 742 738
Основні засоби 26477 25480
Інвестиційна нерухомість 1339 1339
Довгострокові фінансові інвестиції 75586 74806
Відстрочені податкові активи 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 6458 5778
Запаси 179 289
Сумарна дебіторська заборгованість 30830 50522
Поточні фінансові інвестиції 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 94799 88968
Частка перестраховика у страхових резервах 3103 3264
Статутний капітал 51400 51400
Нерозподілений прибуток (збиток) 84783 90617
Власний капітал 152403 157611
Довгострокові зобов’язання 56399 62028
Поточні зобов’язання 30711 31545
Чистий прибуток (збиток) 556 5206
Середньорічна кількість акцій (шт.) 367144 367144
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) 158 150

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 20 квітня 2017 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час – з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Заступника Голови Правління з правових питань Товариства Окару Івана Валерійовича.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.
Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

Наглядова рада
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»

Страховая компания Брокбизнес