Глосарій

Абандон – відмова Страхувальника від усіх прав власності на застрахований транспортний засіб на користь Страховика за умови здобуття від останнього всього належного страхового відшкодування. Застосовується у разі викрадення транспортного засобу або економічної недоцільності усунення пошкоджень.

Адендум – доповнення до Договору страхування, у якому розміщуються погоджені між сторонами зміни в раніше обумовлених умовах такого Договору.

Банкротство – визнана арбітражним судом неможливість боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через вживання ліквідаційної процедури.

Бездіяльність – неприйняття заходів, нездійснення дій, які Страхувальник міг та повинен був впровадити або здійснити відповідно правилам, інструкціям, нормам та іншим нормативно-правовим актам.

Безробітна особа – працездатний громадянин працездатного віку, який через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, готовий та здатний приступити до відповідної роботи.

Безумовна франшиза – це відсоток від страхової суми або абсолютна грошова величина, у розмірі якої Страхувальник звільняється від виплати страхового відшкодування з будь-якого збитку, заподіяного Третій особі, який підлягає відшкодуванню на умовах укладеного договору страхування. Безумовна франшиза розраховується при розрахунку будь-якого відшкодування.

Вантажна партія (вантажна відправка) – кількість вантажу, обмежена місткістю одного транспортного засобу або одним документом на вантаж, – товаро-транспортною накладною, залізничною накладною, коносаментом, авіаційною накладною.

Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку та має переважаюче право на здобуття страхового відшкодування, але не є Страхувальником за Договором страхування. В більшості випадків Вигодонабувач – це власник або заставоутримувач застрахованого майна.

Збиток – збитки, заподіяні життю, здоров’ю та майну Третіх осіб.

Витрати на лікування – це доцільні та необхідні за медичними показаннями витрати на лікування травм та хвороб Третьої особи, які стали наслідком страхового випадку.

Генеральний договір – договір страхування, відповідно до якого вважаються застрахованими усі вантажі, які отримує або відправляє Страхувальник впродовж певного часу, в певних кордонах відповідальності Страховика.

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником та Страховиком, відповідно до якої Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальникові або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якого укладено Договір страхування (надати допомогу, виконати послугу і тому подібне), а Страхувальник зобов’язаний сплачувати страхові платежі в певні терміни та виконувати інші умови Договору. Договір страхування оформляється у відповідності Правилам страхування.

Додаткове устаткування – оснащення, що стаціонарно встановлене на транспортному засобі і не входить в комплект постачання виробником.

Дорожньо-транспортна подія (ДТП) – зіткнення застрахованого транспортного засобу з іншим транспортним засобом, людиною, наїзд на нерухомі предмети, перекидання, падіння застрахованого транспортного засобу, унаслідок чого йому заподіяно матеріального збитку.

Доцільні витрати – витрати з порятунку пошкодженого майна, з запобігання та зменшення збитку, встановленню його розміру.

Заборгованість – неповернення боргу Позичальником у передбачені Кредитним договором терміни.

Заставоутримувач – фізична або юридична особа, яке має переважаюче перед іншими кредиторами право отримати компенсацію з вартості закладеного майна у разі невиконання позичальником забезпеченого заставою зобов’язання.

Катастрофа – подія з нещасними, трагічними наслідками.

Кредит – позиковий капітал банку у грошовій формі, який передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.

Кредитний договір – договір між Кредитором та Позичальником на здобуття позики у грошовій формі, яка передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.

Кредитний ризик – вірогідність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які повинен сплатити за користування кредитом у терміни, визначені в кредитним договором.

Кредитор – суб’єкт кредитної взаємодії, який надає кредити іншому суб’єктові господарської діяльності в тимчасове користування.

Ліквідація – припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного арбітражним судом банкротом з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Протизаконне опанування транспортного засобу – скоєне навмисно, з будь-якою метою і будь-яким засобом, протиправне вилучення транспортного засобу у власника або користувача всупереч їх волі, окрім випадків, якщо Страхувальником було дано згоду на такі дії.

Неплатоспроможність – неможливість позичальника своєчасно здійснювати розрахунки з власних зобов’язань господарської діяльності.

Непрацююча особа – будь-який громадянин будь-якого віку, який не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів та не зареєстрований у державній службі зайнятості.

Одержувачі – спадкоємці Третьої особи – фізичної особи, які відповідно до чинного законодавства України мають право на здобуття страхового відшкодування у разі смерті Третьої особи; правонаступники Третьої особи – юридичної особи, які відповідно чинного законодавства України мають право на здобуття страхового відшкодування у разі втрати такою Третьою особою прав юридичної особи.

Повна загибель (конструктивна або фактична) – страхові випадки, якщо вартість ремонту майна складає понад 75% страхової суми або вартості майна, що діє на момент страхування.

Позичальник – суб’єкт кредитного відношення, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, терміновості.

Позов – вимога, яка висувається в судовому порядку до особи, відповідальність якої витікає із страхового випадку.

Середньомісячний дохід – це величина, розрахована як середньоарифметичне заробітної плати, пенсії, допомоги по безробіттю, особистого доходу Третьої особи за останні три календарні місяці, які передували спричиненню збитку. У випадку, якщо на дату спричинення збитку Третя особа була Непрацюючою особою, в такому разі за середньомісячний дохід береться потрійний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні на дату спричинення збитку.

Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик відповідно умовам страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком у межах страхової суми за укладеним Договором страхування, у разі настання страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, отриманого Страхувальником.

Страховий випадок – подія передбачена Договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальникові, застрахованій особі або іншій третій особі.

Страховий захист – економічні, розподільчі стосунки, які складаються в процесі запобігання та відшкодування збитків, заподіяних конкретним об’єктам страхування.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховикові відповідно до Договору страхування.

Страховий поліс (свідоцтво, сертифікат) – форма Договору страхування, яка видається Страховиком Страхувальникові та завіряє факт укладення Договору страхування.

Страховий ризик – певна подія на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаку вірогідності настання страхового випадку.

Страхувальник – будь-яка юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком договір страхування.

Страхувальники – юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із Страховиком Договір страхування.

Транспортний засіб (ТЗ) – пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального оснащення або механізмів.

Третя особа – будь-яка юридична або фізична особа, якій Страхувальник заподіяв збиток.

Франшиза – передбачене умовами договору страхування звільнення Страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певний розмір. Розрізняють умовну та безумовну франшизи, які встановлюються у відсотках або абсолютній величині до страхової суми.

Інформація – з першої української “Енциклопедії страхування”, в підготовці та виданні якої активну участь брала Страхова компанія “БРОКБІЗНЕС”. Енциклопедію видано 2008 року ЗАТ “Українським агентством фінансового розвитку”. Наклад – 1000 од.

Страховая компания Брокбизнес